Novi zakon o ribarstvu E-pošta

ImagePored nekoliko dobrih izmena zakona o ribarstvu poput uvođenja lovostaja i minimalne mere za bucova, jaza i klena, uvođenja trajne zabrane odnošenja zlatnog karaša i linjaka, zabrane vraćanja u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba tu su i one ne tako sjajne.

Kratak period zabrane privrednog ribolova (od 1.aprila do 31. maja), i dalje loše definisan deo zakona koji se odnosi na ribokrađu i nelegalno izlovljavanje ribe, zabrana vraćanja amura, velika količina dnevnog ulova koje ribolovac može poneti kući (s obzirom u kakvom nam je stanju riblji fond trebalo bi bar prepoloviti tu količinu)... samo su deo problema sa kojima se, mi sportski ribolovci, još uvek srećemo.

Vrhunac ove farse je i stavljanje jedne od najpopularnijih sportskih riba širom sveta-basa na listu nepoželjnih riba tj. ukidanje lovostaja i zabrane vraćanja u vodu. Ova vrsta ribe se u pojedinim zemljama smatra osnovom ribolovnog turizma, a kod nas očigledno "teroristom". ( Pogledajte video klip o basu ).

Postavlja se pitanje ko je učestvovao u pisanju ovog zakona? Ako nisu imali kompetentne ljude, mogli su se konsultovati sa Udruženjima Sportskih Ribolovaca koji bi im rado pomogli ili čak javnom kreiranju poput glasanja na internetu, što da ne!

Dole možete pročitati naredbu koja je objavljena u Službenom glasniku, a nakon toga učestvovati u diskusiji na forumu sajta Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

 

 

Objavljeno u Službenom glasniku R. Srbije broj 17 od 13. marta 2009. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o ribarstvu (,,Službeni glasnik RS”, br. 35/94, 38/94 i 101/05 – dr. zakon),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

NAREDBU

o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili delu ribarskog
područja i o zabrani lova riba koje nemaju
propisanu veličinu


1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba:
– moruna Huso huso;
– sim Acipenser nudiventris;
– pastruga Acipenser stellatus;
– atlantska jesetra Acipenser sturio;
– dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;
– glavatica Salmo marmoratus;
– dunavska haringa Alosa caspia;
– crnomorska haringa Alosa immaculata;
– crnka Umbra krameri;
– svetlica Leuciscus souffia;
– drimski šaradan Pachychilon pictum;
– linjak Tinca tinca;
– zlatni karaš Carassius carassius;
– čikov Misgurnus fossilis;
– sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
– sve vrste roda Lampetra spp.;
– veliki vretenar Zingel zingel;
– mali vretenar Zingel streber;
– rak rečni Astacus astacus;
– rak potočni Austropotamobius torrentium.

2. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu:
– kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;
– mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra;
– sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus,        dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;
– lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
– štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
– mrena Barbus barbus od 1. aprila do 31. maja;
– bucov Aspius aspius od 1. aprila do 31. maja;
– šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;
– deverika Abramis brama od 1. aprila do 31. maja;
– som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;
– smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
– plotica Rutilus pigus od 1. aprila do 31. maja;
– jaz Leuciscus idus od 1. aprila do 31. maja;
– klen Leuciscus cephalus od 1. aprila do 31. maja;
– skobalj Chondrostoma nasus od 1. aprila do 31. maja.

3. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od prvog sumraka do potpunog svanuća.

4. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitridž, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.

5. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova.

6. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; velikousti bas Micropterus salmoides; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitridž; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.

7. Za vrste riba iz tačke 2. ove naredbe ustanovljava se dnevni lovostaj za ulov u količini više od tri adultna primerka. Za sve ostale autohtone vrste riba dnevni lovostaj je za ulov više od pet kilograma.

8. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod:
– kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;
– mladica Hucho hucho 110 cm;
– potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;
– dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;
– ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;
– drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;
– makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;
– jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm;
– potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;
– lipljen Thymallus thymallus 30 cm;
– štuka Esox lucius 40 cm;
– mrena Barbus barbus 25 cm;
– potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;
– šaran Cyprinus carpio 30 cm;
– deverika Abramis brama 25 cm;
– plotica Rutilus pigus 20 cm;
– jaz Leuciscus idus 20 cm;
– skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;
– klen Leuciscus cephalus 20 cm;
– bucov Aspius aspius 30 cm;
– nosara Vimba vimba 15 cm;
– krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm;
– som Silurus glanis 60 cm;
– smuđ Sander lucioperca 40 cm;
– smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;
– grgeč Perca fluviatilis 15 cm;
– manić Lota lota 25 cm;
– rečna školjka Unio pictorum 8 cm;
– ostale školjke 6 cm.

9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

10. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 100/03).

13. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 324-04-005/2009-03


U Beogradu, 25. februara 2009. godine


Ministar,
dr Oliver Dulić

 
< Prethodno   Sledeće >
Zanimljivosti
Image

[video] DAM power skater-hibrid

Nova interesantna varalica iz DAM-ove radionice!     Detaljnije

Image

[video] DAM Powerstriker

U ovom videu je prikazana podvodna akcija DAM-ovih voblera!     Detaljnije

Image

[video] Prirodni ili veštački mamac?

Verna imitacija pastrmke. Ne primećuje se razlika!       Detaljnije

Image

[video] Bas

Ovako se postupa sa pravom sportskom ribom. Neko to zna da ceni, a neko ne!!!     Detaljnije

Image

[video] Riba sa providnom glavom

Makropinna microstoma je vrsta ribe koja je evolucijom usavršila svoj odbrambeni sistem. Ona je mala riba, sa velikim perajima, tamnim telom, providnom glavom i neverovatnim očima. Njene zelene oči se…     Detaljnije

Image

[video] DAM Powerstriker

Svetski poznata firma DAM je predstavila promotivni video za varalice iz serije "Power Striker". Fantastična podvodna akcija DAM-ove varalice izgleda potpuno prirodno.     Detaljnije

Image

Varalica od 1.000.000$

Ovu varalicu je napravila američka firma Mekdedi (MacDaddy’s Fishing Lures) koja se bavi proizvodnjom i distribucijom riblovačkih varalica od zlata i dijamanata.     Detaljnije

Image

[video] Riba koja skakuće

Upravo tako, ona ne pliva već skakuće po morskom dnu. Ova vrsta ribe je nazvana "psychedelica". Inače radi se o novootkrivenoj vrsti koja je pronađena kod ostrva Ambon u istočnoj…     Detaljnije

Image

[video] Riba koja hoda

Čudna, za sada nepoznata, vrsta ribe je snimljena kako hoda po morskom dnu.     Detaljnije

Advertisement